Kvkk

       KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

1. Giriş                                           www.akkasgroup.com

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 13. Maddesinde, KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “BAŞVURU SAHİBİ” olarak anılacaktır.) veri sorumlularına başvuru yaparak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılı olan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK kapsamındaki bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizi işbu formu doldurarak veya KVKK kapsamında belirtilen şartları haiz taleplerinizin açık şekilde belirtildiği bir dilekçe hazırlayarak veri sorumlusu olan ASRY Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi’ne (“ŞİRKET”) iletmeniz gerekmektedir. KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında, doldurmuş olduğunuz başvuru formunu veya düzenleyeceğiz dilekçeyi yasada belirtilen, aşağıda açıklanan şekilde iletmeniz gerekmektedir.  

Tebliğ’in 4. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir.

Başvurunuz ŞİRKET tarafından incelenecek ve KVKK ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun ŞİRKET’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

Yapılan başvurular kapsamında, ŞİRKET kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda yasaya belirtildiği şekilde ücret talep edilebilecektir.

 

2. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

 

Başvuru Sahibi ŞİRKET’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

3.  Başvuru Yöntemi                                   www.akkasgroup.com

 

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle ŞİRKET’e iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

ü    Başvuru Sahibinin bizzat başvurusu ile

ü    Noter vasıtası ile

ü    Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi üzerinden;güvenli elektronik imza ve/veya mobil imza ile

ü    Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan

elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile ŞİRKET’e iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru

Yöntemlerine ilişkin bilgiler verilmiştir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Adresi

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tespit edici belge ile başvurması)

Firuzkoy Mah. Aziz Cad. No:24-B Avcılar/İstanbul Türkiye

Noter Aracılığıyla Başvuru

Firuzkoy Mah. Aziz Cad. No:24-B Avcılar/İstanbul Türkiye

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Başvuru

(“Güvenli eloktronik imza” ile)

asrytekstil@hs03.kep.tr

E-posta ile Başvuru

(İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle)

kvkk@doreanse.com

 

ŞİRKET, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

4. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz                           www.akkasgroup.com

 

4.1-Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

Ad

 

Soyad

 

Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)

 

Telefon

 

E Posta

 

İkamet veya İşyeri Adresi

 

 

4.2- ASRY Tekstil San. ve Tic.Ltd. Şti. ile olan ilişkinizi belirtiniz.